Algemene voorwaarden 365 Solar Solutions

Algemene voorwaarden 365 Solar Solutions
Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle
overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al
onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig
lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit inzake
de koop en eventueel installatie van het product.
– Leverancier: 365 Solar Solutions.
– Overeenkomst: de overeenkomst tussen 365 Solar Solutions en Wederpartij
tot koop van het Product en eventuele installatie ervan.
– Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of
complete systemen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
– Omvormer: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Product
definitie. De hoofdfunctie betreft het omzetten van door de zonnepanelen
geleverd vermogen in netvermogen. Alle andere accessoire functies, zoals de
overdracht en het uitlezen van de door Omvormer gegenereerde data, vallen
niet onder de Product definitie.
– Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vastgelegd, de
montage en aansluiting van het Product.
– Oplevering: moment waarop alle in de Overeenkomst vervatte
werkzaamheden zijn afgerond.
– Schriftelijk: Op papier dan wel elektronische geschreven en verzonden
berichten;
3. Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór, tijdens de offerte, of bij
het sluiten van onze overeenkomsten, bij de opdrachtbevestiging, aan de wederpartij
(elektronisch) ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft
plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij ons inzage
vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos
worden toegestuurd.
4. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken
te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen
onverlet.
5. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven
adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen
aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij zijn nieuwe adres heeft
medegedeeld.
Artikel 2. Algemene voorwaarden van de wederpartij en afwijkende afspraken
1. Voorwaarden met betrekking tot de levering, betaling en inkoop van de wederpartij
zijn niet van toepassing op onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten.
2. Afspraken tussen de wederpartij en ons die afwijken van voorliggende Algemene
Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien wij deze afspraken
schriftelijk hebben bevestigd.
Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de
wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.
2. De door ons bij de aanbieding verstrekte gegevens en bijlagen zijn informatief en
geven slechts een algemene weergave. Aan de door ons bij de aanbieding verstrekte
gegevens kunnen geen rechten ontleend worden ten opzichte van de opbrengst,
rendement en werking van de systemen.
3. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster of model is
getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat
de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.
4. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij
de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s,
materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en
overige documentatie blijven ons eigendom en mogen zonder onze nadrukkelijke
schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan
enige derde worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden
gebruikt in het verkeer met derden.
5. Om tot een aanbieding te kunnen komen zullen wij veelal kosten voor bestudering
van gegevens, overleg, ontwerp, engineering, advisering en dergelijke moeten
maken. Indien onze aanbieding niet tot een door ons aanvaarde opdracht van de
wederpartij leidt en er meer dan tien uren door ons zijn besteed aan voornoemde
werkzaamheden zullen wij deze werkzaamheden aan de wederpartij in rekening
brengen en is de wederpartij gehouden de desbetreffende factuur aan ons te
voldoen.
6. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na
de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst één of meer
kostprijsbepalende factoren, waarop onze prijzen zijn gebaseerd, door welke
omstandigheid ook een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q.
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
7. De opgegeven prijzen gelden af magazijn en exclusief verpakking, tenzij anders in de
aanbieding is vermeld.
8. Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of
werknemers opgenomen, binden ons eerst indien deze door ons schriftelijk zijn
bevestigd.
10. De Wederpartij is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10
werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel
3.6.
11. Bij annulering door Wederpartij van deze overeenkomst zijn door Wederpartij de
volgende bedragen aan 365 Solar Solutions verschuldigd: 20% na 5 dagen bedenktijd
vanaf datum van ondertekening, na communicatie van de installatiedatum 40% van
de hoofdsom en twee weken voor aanvang van de werkzaamheden 60% van de
hoofdsom. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na annulering te zijn
betaald.
12. De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de
prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het
aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze
Algemene Voorwaarden niet voor rekening van 365 Solar Solutions komen.
13. Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst
om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is 365 Solar Solutions gerechtigd deze
goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.
Artikel 4. Levertijd, levering en risico
1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als
een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds kan de wederpartij bij een overschrijding
van de levertijd tot 120 dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of
ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer
dan 120 dagen, dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen. In deze
ingebrekestelling dient de wederpartij ons een redelijke termijn voor de nakoming te
geven.
3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke ondertekende
bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van ons is ontvangen, echter niet
eerdere dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden,
verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de
wederpartij moeten worden verwezenlijkt.
4. Wij zijn bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet
meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de wederpartij
wordt daarvan schriftelijk door ons in kennis gesteld.
5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken,
gaat op de wederpartij over zodra deze zaken door ons aan wederpartij zijn
overgedragen.
6. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig de bij ons in opdracht gegeven
c.q. gekochte zaken afneemt, zijn wij gerechtigd deze zaken voor rekening en risico
van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had de levering
plaatsgevonden.
7. Alle leveringen zijn af magazijn, mits anders vermeld.
8. 365 Solar Solutions behoudt haar recht voor om onder andere voorrijkosten aan de
wederpartij in rekening te brengen, indien de vastgelegde installatiedatum door
toedoen van de wederpartij dient te worden verplaatst. Van een toedoen is zonder
meer sprake als de wederpartij niet aan het in artikel 3 van deze algemene
voorwaarden bepaalde heeft voldaan.
9. Indien wij, of een of meerdere derden, schade lijden als gevolg van tekorten of
fouten, van welke aard dan ook, in de producten en/of diensten welke de wederpartij
ons levert en/of als gevolg van vertraging in de levering, is de wederpartij
aansprakelijk voor alle (vervolg-) schade welke te onzen laste is of te onzen laste
wordt gebracht. Wederpartij zal ons voor dergelijke schade vrijwaren.
Artikel 5. Overmacht
1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door ons, kan ons onder
meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te
wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld
in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog oproer,
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting,
in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines,
storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q.
onderbreking van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, materialen of
onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moeten betrekken.
2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 6. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade van de wederpartij, veroorzaakt door een aan ons
toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst is de
aansprakelijkheid van ons, behoudens in geval van opzet of grove schuld, beperkt tot
de overeengekomen prijs.
2. Voor alle indirecte schade c.q. gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in
de geregelde gang van zaken in de onderneming van de wederpartij en/of stagnatie
in de uitvoering van een of meer door de wederpartij voor derden uitgevoerde
opdrachten zijn wij, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk.
3. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van
hulppersonen of als gevolg van fouten in tekeningen en/of technische gegevens
waarvan wij ons op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de
wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.
4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de
overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door derden of door
de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de
overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
5. Alle zaken, zoals materialen, halffabricaten en machines, die door de wederpartij
voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door
ons niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te
verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.
6. De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is
jegens ons aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik van) deze
zaken.
Artikel 7. Montage/ installatie
1. Het product wordt door of vanwege Leverancier geïnstalleerd en aangesloten, tenzij
anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en
indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven
omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden, indien
vereist het (laten) aanbrengen van een productiemeter.
2. De wederpartij is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige
uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk
zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het
product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de
Wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
3. De onderaannemers van Leverancier en/of haar personeel, zodra deze op de
plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan
aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien,
indien Leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit
tijdig aan de Wederpartij heeft medegedeeld.
4. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde
transport.
5. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
6. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen.
7. De wederpartij verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het
Product wordt geplaatst.
8. De wederpartij verschaft de installateur toegang tot de locatie en aansluiting voor de
voor het installatiewerk benodigde energie van de wederpartij. De installateur kan ter
plaatse gebruik maken van het toilet.
9. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren
werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden
van Leverancier of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig
worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de
Leverancier geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit
lid ontstaat dient de Wederpartij Leverancier hiervan tijdig in kennis te stellen.
10. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde
voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij.
11. Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden en/of
verrichte werkzaamheden zoals metingen e.d.;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
– ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product,
bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de
dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).
Artikel 8. Garantie
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (reclame) en tenzij niet anders in de
aanbieding is vermeld, gelden voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q.
importeurs- of groothandelsgarantie slechts de door deze leverancier gestelde
garantiebepalingen.
2. Op de door de leverancier uitgevoerde werken gelden eventueel de aanvullende
garantiebepalingen zoals in de offerte vermeld, mits de wederpartij zelf geen
veranderingen heeft aangebracht aan de installatie.
3. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie zoals in lid 1 en lid 2 vermeld bestaat,
dient de wederpartij bij ons te reclameren op grond van artikel 9.
4. Tot 5 jaar na montage worden voorrij- en arbeidskosten door 365 Solar Solutions
gedragen, mits wederpartij zelf geen veranderingen heeft aangebracht aan het
systeem en/of het een zelf aangelegd systeem betreft. Na deze termijn gelden de
fabrieksgaranties, en de daarbij geldende vergoedingen, betreffende arbeid voor het
repareren/vervangen van het product die de fabrikant biedt. Worden voorrij- en
arbeidskosten niet vanuit de fabrikant vergoed dan berekent 365 Solar Solutions
deze door aan de weder partij.
Artikel 9. Reclame
1. Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en
indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken te
onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
2. De wederpartij dient ons onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 8
dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen
onzerzijds, bij gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken
niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer jegens ons kan doen gelden.
3. Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na
aflevering onder vermelding van het pakbon c.q. factuurnummer franco aan ons te
worden geretourneerd; bij gebreke van deze vermelding zullen de
administratiekosten die wij moeten maken bij de wederpartij in rekening worden
gebracht.
Artikel 10. Betalingscondities
1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden uiterlijk
binnen 5 dagen na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
3. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.
4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk
opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van
rechtswege in verzuim.
5. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd rente in
rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5 % per maand dan wel de
wettelijke rente voor handelstransacties indien die hoger is vanaf de dag waarop de
wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle
verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle
door ons gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor
rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder
deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet
te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement
van de wederpartij, zal de wederpartij ook gehouden zijn, naast de hierboven
genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.
8. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(aanvragen), (aanvrage tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het
bedrijf van de wederpartij of onder curatelen stelling van de wederpartij, zonder dat
een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van
overeenkomstige toepassing indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig
haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeenkomsten nakomt.
9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om
zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd ons recht tot het vorderen van
volledige schadevergoeding.
Artikel 11. Zekerheidsstelling
1. Indien wij goede grond hebben te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit
de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de
overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat
de wederpartij op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de
nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt
evenzeer indien krediet is bedongen.
2. Nadat de door ons gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden,
onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. De door ons geleverde zaken blijven onze eigendom totdat de wederpartij alle
navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen:
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken in het
algemeen
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons
verrichte of te verrichten diensten;
– de eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van
(een) met ons gesloten overeenkomst(en).
2. Door ons geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd om verder zaken te verpanden of hier
enig ander recht op te vestigen.
3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de
wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden,
behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in
het Burgerlijk Wetboek tot meerdere zekerheid van vorderingen die wij uit welken
hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen. Dit voorbehoud van
pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door ons geleverde zaken die door de
wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou
komen te vervallen.
4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees
bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de
geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de
wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen)
halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen of straffe van
een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % per dag van al het door haar aan ons
verschuldigde.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te stellen.
6. De wederpartij verplicht zich: De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden voor zover geen andersluidende afspraken zijn
gemaakt tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van
deze verzekering aan ons ter inzage te geven; alle aanspraken van de wederpartij op
verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
op eerste verzoek van ons aan ons te verpanden als bedoelt in het Burgerlijk
Wetboek; de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde zaken op eerste
verzoek aan ons aan ons te verpanden als bedoelt in artikel 1.
Artikel 13. Consumententransacties
1. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet zover zij vallen
binnen het bereik van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 14. Geschillen en Toepasselijk recht
• Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
• 365 Solar Solutions streeft bij geschillen betrekking, hebbende op de door partijen
ondertekende overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, naar
een onderlinge regeling met de Koper om tot een oplossing te komen.
• Indien partijen het geschil niet onderling kunnen regelen, , zullen partijen trachten
deze daarna op te lossen met behulp van mediation, conform het reglement van de
stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de
aanvangsdatum van de mediation. (http://www.nmi-mediation.nl/index.php)
• Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil
aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
1. Partijen wonen de eerste mediation bijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn
partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation
vangt aan op het moment dat partijen de eerste gezamenlijke mediation bijeenkomst
bijwonen.
2. Geschillen waarbij een onderlinge regeling of een oplossing met behulp van
mediation uitblijft worden voorgelegd aan een rechter tenzij een dwingende
bevoegdheidsregel zich hiertegen verzet.
Artikel 15. Eigendomsovergang
1. De eigendom van de geleverde zaken gaat op ons over direct nadat deze conform
het in artikel 16 in lid 2 bepaalde zijn geleverd en na de volledige betaling conform de
in artikel 10 in lid 1 bepaalde betalingscondities. 3:239 BW; de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als ons eigendom.
Artikel 16. Retentierecht
1. Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die wij van de wederpartij onder ons
hebben of zullen krijgen, terug te houden tot al het aan ons toekomende uit hoofde
van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.
2. Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken en andere goederen blijft
berusten bij de wederpartij.
3. De wederpartij zal de zaken leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is
geen zodanige plaats afgesproken dan zal de levering geschieden bij ons magazijn.
4. De levering geschiedt franco op de in lid 2 bepaalde plaats.
5. Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken
gaat eerst op ons over zodra de zaken zijn afgeleverd op de in lid 2 bepaalde plaats.
De zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de leverancier.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Leverancier zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien
de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in
welke situatie de aansprakelijkheid van Leverancier voor tekortkomingen beperkt zal
zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden.
2. De aansprakelijkheid van Leverancier ten opzichte van Koper is beperkt tot de
schade waarvoor en voor zover Leverancier overeenkomstig dwingendrechtelijke
bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of
immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
Artikel 18. Betaling en verrekening
1. De door de wederpartij aan ons te verzenden facturen moeten voldoen aan de bij de
wet gestelde eisen zoals bij voorbeeld gesteld in of krachtens de Wet op de
Omzetbelasting 1968. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden
geretourneerd en niet betaald.
2. De wederpartij is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de door de wederpartij
geleverde zaken uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur door ons betaald. Na
het verstrijken van deze termijn dient de wederpartij ons per aangetekende brief in
gebreke te stellen. De wederpartij dient ons in deze brief redelijk termijn voor
nakoming te geven.
4. Wij zijn bevoegd tot verrekening van de door ons op basis van de overeenkomst
verschuldigde of te vorderen bedragen met door de wederpartij uit welke hoofde
dan ook te vorderen of verschuldigde bedragen.